Andmekaitsetingimused

Andmekaitse tingimustes selgitame, kuidas ja milleks Eriliselt Osav OÜ isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Andmekaitse tingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

Eriliselt Osav OÜ kui andmetöötleja järgib Eesti Vabariigi seaduseid ja Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, et kaitsta klientide privaatsust.

Oma isikuandmeid jagades, nõustute isikuandmete kogumise, kasutamise ja säilitamise tingimustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on teave füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave kodulehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja teenuste kasutamise kohta.

Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel. See sisaldab ka ostu sooritamist koostööpartnerite kaudu, kliendi toiminguid saadud e-kirjadega ning video ja pildi materjalide jagamine kodulehel ja ettevõtte sotsiaalmeedia kontode all.

Isikuandmeid töödeldakse selleks, et pakkuda potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni.

Eriliselt Osav OÜ korraldatavatel avalikel sündmustel osaledes tuleb osalejatel arvestada, et sündmust võidakse avalikustamise eesmärgil heli- või pildimaterjalina jäädvustada. Osalejal on võimalus keelduda temast tehtud foto või video jäädvustuse kasutamisest ettevõtte kodulehel või ettevõtte hallatavates sotsiaalmeedia kontodel. Mittenõustumise soovist tuleb teatada meili teel: festival@isetervenejad.ee

Isikuandmete jagamine

Eriliselt Osav OÜ ei jaga üldjuhul kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele, va:

  • Riikliku järelvalve asutused ja Politsei;
  • Avalik tagasiside kliendi nõusolekul;
  • Pildi ja videomaterjalid kodulehel ja sotsiaalmeedias.

Isikuandmete turvalisus ja säilitamine

Erilislet Osav OÜ kaitseb isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust, st väldib loata juurdepääsu, avaldamist jm õigusvastast töötlemist. Selleks on rakendanud vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja korralduslikke turvameetmeid. Andmetöötleja tagab andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Eriliselt Osav OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik ja lähtub seadusjärgsetest dokumentide säilitamise nõuetest. Kui isikuandmed ei ole enam vajalikud, siis need kustutatakse. Andmetöötleja võib neid andmeid kasutada edaspidi anonüümsel kujul statistilistel eesmärkidel.

Andmesubjekti ja andmetöötleja õigused

Andmesubjektil (kliendil) on õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed koheselt parandataks või täiendataks.

Kliendil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

Kliendil on õigus nõuda, et tema isikuandmed koheselt kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.

Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigusaktide vastavate sätete alusel.

Kliendil on õigus igal hetkel varasemalt antud nõusolek tagasi võtta.

Andmesubjekt saab oma õiguste teostamiseks pöörduda ettevõtte poole meili teel: festival@isetervenejad.ee

Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi ühepoolselt osaliselt või täielikult muuta. Andmekaitse tingimuste uusim versioon on alati saadaval isetervenejad.ee veebilehel.